Field guide (Gaia Guide)

Bungawalbin NP (45)

Location: Australia - New South Wales, Bungawalbin National Park