Field guide (Gaia Guide)

Mutawintji NP (207)

Location: Australia - New South Wales, Mutawintji National Park