Photo of Animalia: Australasian Figbird (species: Sphecotheres vieilloti) (Gaia Guide)
© Johann