Photo of Animalia: Rock Dove (species: Columba (Columba) livia) (Gaia Guide)

Rock Dove (Columba (Columba) livia)

© Neil Tackaberry

Photo taken on 25 Oct 2014