Photo of Animalia: Aplomado Falcon (species: Falco femoralis) (Gaia Guide)

Falco femoralis

© Alejandro Bayer Tamayo

Photo taken on 31 Aug 2014