Photo of Animalia: Swallow-tailed Kite (species: Elanoides forficatus) (Gaia Guide)

Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus)

© Don Faulkner

Allendale, SC

Photo taken on 26 Jul 2014