Photo of Animalia: Tennessee Warbler (species: Leiothlypis peregrina) (Gaia Guide)

Juvenile

© Kelly Colgan Azar

Photo taken on 26 Sep 2013