Photo of Animalia: Rosy-billed Pochard (species: Netta peposaca) (Gaia Guide)

Rosy-billed Pochard (Netta peposaca)

© Dominic Sherony

Photo taken on 4 Nov 2014