Photo of Animalia: Striated Thornbill (species: Acanthiza (Acanthiza) lineata) (Gaia Guide)

Striated Thornbill (Acanthiza (Acanthiza) lineata)

© David Cook

Wamboin, NSW, Australia.

Photo taken on 14 Jan 2010