Photo of Animalia: Green Kingfisher (species: Chloroceryle americana) (Gaia Guide)

Female

© bathyporeia

Photo taken on 13 Aug 2009