Photo of Animalia: Buff-bellied Hummingbird (species: Amazilia yucatanensis) (Gaia Guide)

Buff-bellied Hummingbird (Amazilia yucatanensis)

© Amy McAndrews

Sierra Papacal-Chuburna, Yucatan

Photo taken on 12 Jan 2013