Photo of Animalia: Australasian Figbird (species: Sphecotheres vieilloti) (Gaia Guide)

Female or juvenile Australasian Figbird (Sphecotheres vieilloti)

© Jim Bendon