Photo of Animalia: Slaty-breasted Tinamou (species: Crypturellus boucardi) (Gaia Guide)
© Amy McAndrews

El Ocote, Chiapas

Photo taken on 10 Dec 2009