Photo of Animalia: Scarlet Ibis (species: Eudocimus ruber) (Gaia Guide)

Juvenile

© tuxishappy

Photo taken on 21 Sep 2015