Photo of Animalia: Harpy Eagle (species: Harpia harpyja) (Gaia Guide)

Harpy Eagle (Harpia harpyja)

© Discovery Times

Photo taken on 23 Sep 2014