Photo of Animalia: Australasian Figbird (species: Sphecotheres vieilloti) (Gaia Guide)
Juvenile (Darwin) © Brad Edwards