Photo of Animalia: Boreal Owl (species: Aegolius funereus) (Gaia Guide)

Boreal Owl (Aegolius funereus)

© vil.sandi

Photo taken on 6 Aug 2014