Photo of Animalia: Little Tinamou (species: Crypturellus soui) (Gaia Guide)

Little Tinamou (Crypturellus soui)

© Amy McAndrews

s. Frontera Corozal, Chiapas

Photo taken on 29 Mar 2011