Photo of Animalia: Royal Tern (species: Thalasseus maximus) (Gaia Guide)

Royal Tern (Thalasseus maximus)

© Jamie Chavez

Pismo Creek Mouth, San Luis Obispo County, CA.

Photo taken on 17 May 2014