Photo of Animalia: Yellow-crowned Night-Heron (species: Nyctanassa violacea) (Gaia Guide)

Sub-adult

© bathyporeia

Photo taken on 16 Aug 2009