Photo of Animalia: Common Gallinule (species: Gallinula galeata) (Gaia Guide)

Common Gallinule (Gallinula galeata cachinnans)

© bathyporeia

Photo taken on 8 May 2011