Photo of Animalia: Northern Saw-whet Owl (species: Aegolius acadicus) (Gaia Guide)

Northern Saw-whet Owl (Aegolius acadicus)

© Rick Leche - Photography

Photo taken on 26 Nov 2008