Photo of Animalia: White-bellied Seedsnipe (species: Attagis malouinus) (Gaia Guide)