Photo of Animalia: White-tailed Hawk (species: Geranoaetus albicaudatus) (Gaia Guide)

White-tailed Hawk (Geranoaetus albicaudatus)

© Dominic Sherony

Photo taken on 22 Jan 2014